Strona główna | O nas | Dodaj do ulubionych | Ustaw jako startową | Regulamin zakupów | Pomoc | Napisz do nas | Zaloguj
Bestselery
1. Twierdza Przemyśl. Powstanie Rozwój Technologie  [wiecej...]  (78.00zł)
2. Upominki od narodu  [wiecej...]  (35.00zł)
3. Szlak architektury drewnianej. Podkarpackie  [wiecej...]  (37.00zł)
4. Cerkwie bieszczadzkich Bojków  [wiecej...]  (36.00zł)
5. Roztocze Południowe  [wiecej...]  (19.00zł)
6. O Jedliczu i około Jedlicza  [wiecej...]  (55.00zł)
REGULAMIN SKLEPU e-antykwariat.com.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.e-antykwariat.com.pl, zwanym dalej Sklepem, prowadzonym przez Sprzedającego, którym jest firma:
Arete II Grzegorz Kubal
ul. Armii Krajowej 35
38-430 Targowiska

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Wójta Gminy Miejsce Piastowe pod poz. 1053/97,
NIP 6841784090, REGON 370352867.
We wszystkich sprawach związanych z zakupem w e-antykwariat.com.pl kontakt ze Sprzedającym
jest możliwy poprzez e-mail: antykwariat@e-antykwariat.com.pl lub telefon 13 43 651 63.

 § 1 Warunki ogólne
1. Sklep e-antykwariat.com.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.
Zamówienia w e-antykwariat.com.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Klientem (Kupującym) w Sklepie może być osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w e-antykwariat.com.pl (w tym również konsument).

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.

 
§ 2 Składanie zamówienia – zawieranie umowy
1. Ceny towarów w e-antykwariat.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży zamieszczone są przy danym produkcie. Nie obejmują one kosztów dostawy, które (jeśli wystąpią) doliczane są do ceny produktu/ów.
2. Zamówienie można złożyć poprzez system Sklepu, używając funkcji dodania produktu/ów do koszyka, a następnie wypełniając formularz zamówienia. Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu prawidłowych danych adresowych wraz z poprawnym adresem e-mail i numerem telefonu.
3. Po złożeniu skutecznego zamówienia, do Kupującego na adres poczty e-mail, który podał w formularzu rejestrującym zostanie wysłany mail potwierdzający.
4. W przypadku, gdy podane w formularzu dane nie są kompletne, bądź zawierają istotne błędy, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, a jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego.
6. W Sklepie e-antykwariat.com.pl możliwe są dwie formy płatności: 1) płatność gotówką przy odbiorze towaru 2) płatność z góry przelewem na konto bankowe Sprzedającego, którego numer i pozostałe dane przesyłane są na adres e-mail Kupującego.
7. Sprzedający, jako dowód zakupu wystawia dowód sprzedaży lub fakturę VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą mailową, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami.
8. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt z Obsługą Sklepu drogą mailową:
antykwariat@e-antykwariat.com.pl lub telefoniczną 13 43 651 63. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o rezygnacji. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 3 Dostawy – koszty i czas realizacji
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z momentem zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym Sprzedającego lub z momentem potwierdzenia zamówienia, jeśli zostało złożone z opcją płatności przy odbiorze.
2. Czas realizacji zamówienia – czas potrzebny na skompletowanie towaru (i przekazanie przewoźnikowi w przypadku wysyłki) – wynosi zwykle 2-3 dni robocze, licząc od momentu podanego w punkcie 1. W przypadku konieczności wydłużenia tego czasu, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego.
3. Dostawy/wysyłki realizowane są przez Pocztę Polską pod adres podany w zamówieniu, bądź inny wskazany w formularzu lub drogą mailową. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego, jednak po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu i godzin odbioru oraz szczegółów z nim związanych drogą mailową: antykwariat@e-antykwariat.com.pl lub telefoniczną 13 43 651 63.
4. Planowa dostawa wysłanego towaru następuje w ciągu 2-3 dni roboczych od przekazania go przez Sklep przewoźnikowi.
5. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na terenie kraju przy zamówieniach na kwotę powyżej 140 zł Klient nie ponosi kosztów wysyłki. W przypadku zamówień na wartość towaru poniżej
140 zł koszty wysyłki przy płatności przelewem z góry wynoszą 10 zł a przy płatności gotówką za pobraniem koszty dostawy wynoszą 20 zł.
6. Przed odebraniem towaru od przewoźnika należy sprawdzić, czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie, należy sporządzić protokół szkody w obecności doręczyciela. O zaistniałym fakcie Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sklep.

 § 4 Odstąpienie od umowy
1. Kupujący w e-antykwariat.com.pl, będący konsumentem, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą objęcia towaru będącego przedmiotem umowy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 r. poz. 827). Informacje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawiera Załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
2. Wskazane w pkt. 1 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w e-antykwariat.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Aby skorzystać z prawa zwrotu w trybie opisanym w pkt. 1. wystarczy przed upływem ustawowego terminu 14 dni złożyć  jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wysłanie pocztą pisma na adres siedziby Sprzedającego lub drogą mailową na adres: antykwariat@e-antykwariat.com.pl. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu, jednak wzór ten nie jest obowiązkowy.
4. Kupujący korzystający z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedającemu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres:
Arete II Grzegorz Kubal
Biuro Handlowe
ul. Jagiellońska 2 B
38-400 Krosno

z dopiskiem „zwrot”
5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, czyli odesłania go do siedziby Sprzedającego. Kupujący ponosi także pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Antykwariacie, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Wszelkie reklamacje (wady produktów, braki ilościowe itp.) będą rozpatrywane po otrzymaniu drogą mailową szczegółowego opisu niezgodności z umową. Wadliwy towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego. We wszystkich przypadkach, w których reklamacja okaże się zasadna, Sprzedający w terminie 14 dni doprowadzi do stanu zgodności towaru z umową i poniesie wszelkie koszty z tym związane.

§ 5
Reklamacje
1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep.
2. Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt/ty wraz z dowodem zakupu tego/tych produktu/ów do Sklepu z opisem reklamacji.
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił na rzecz Sklepu za nabycie danego produktu.

 
§ 6 Polityka prywatności – dane osobowe
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów w związku z zakupami w Sklepie
e-antykwariat.com.pl jest Sprzedający. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Sprzedającego.
2. Przekazywane Sprzedającemu dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego. Każdy Klient ma możliwość wglądu w swoje dane, ich aktualizacji oraz żądać trwałego ich usunięcia w dowolnym momencie. Dane przekazywane są dobrowolnie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 § 7 Pliki cookies – informacje techniczne
1. Podczas korzystania z niektórych funkcji naszego Sklepu, serwer i oprogramowanie strony mogą korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze Klienta. Nie zawierają one żadnych danych identyfikujących, a na ich podstawie nie można ustalić niczyjej tożsamości. Wykorzystywane są między innymi do automatycznego rozpoznawania danego Klienta co może ułatwić korzystanie z naszego Sklepu.
2. Sklep e-antykwariat.com.pl wykorzystuje różne rodzaje plików cookies. Niektóre z nich pozostają w urządzeniu Klienta jedynie do momentu zamknięcia przeglądarki, inne przez określony czas lub do momentu samodzielnego ich usunięcia.
3. Wykorzystanie niektórych rodzajów plików cookies przez Sklep jest konieczne dla prawidłowego jego funkcjonowania, nawigowania w serwisie, dokonywania zakupów oraz zabezpieczenia transakcji. Bez możliwości zapisania ich na urządzeniu Klienta, korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe.
4. Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies Klient musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu Klienta lub na każdorazowym informowaniu Klienta o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty w Sklepie. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia i producenta przeglądarki internetowej i zazwyczaj są zawarte w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. 

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem e-antykwariat.com.pl, jest publicznie dostępny na stronie Sklepu, zostaje również dostarczony na adres e-mail Kupującego przy zawarciu umowy.
2. Zawartość stron internetowych e-antykwariat.com.pl nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Zdjęcia zamieszczone przy opisach oferowanych produktów w niektórych przypadkach mogą w niewielkim stopniu odbiegać od ich dokładnego wyglądu rzeczywistego. W razie pytań bądź niejasności, przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z obsługą Sklepu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą najpierw przedmiotem mediacji. Jeśli mediacja nie doprowadzi do rozwiązania ugodowego, spór rozstrzygnie sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.
6. Data opublikowania regulaminu: 25.12.2014 r.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Sklepu e-antykwariat.com.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Imię i Nazwisko Klienta:
_____________________________
_____________________________
Adres Klienta:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Arete II Grzegorz Kubal
ul. Armii Krajowej 35, 38-430 Targowiska
adres do korespondencji w sprawie odstąpienia od umowy:
Arete II Grzegorz Kubal
Biuro Handlowe
ul. Jagiellońska 2 B, 38-400 KrosnoJa niżej podpisana/podpisany* niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży/umowy dostawy* następujących rzeczy:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej umowy:
1. podaję numer zamówienia: ____________, i/lub
2. dowód zakupu/kopię dowodu zakupu.
3. Data zawarcia umowy/odbioru:
__________________________Miejscowość i Data: ___________________________________
Podpis: _____________________________________________*niepotrzebne skreślićZałącznik Nr 2 do Regulaminu Sklepu e-antykwariat.com.pl
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy wybrali Państwo sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas .
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować na piśmie nas, tj. firmę
Arete II Grzegorz Kubal o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu, jego kopię lub co najmniej podać numer zamówienia a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na adres:
Arete II Grzegorz Kubal
Biuro Handlowe
ul. Jagiellońska 2 B
38-400 Krosno

4. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy.
5. Aby odstąpić od umowy mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza, znajdującego się na końcu naszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy wystarczy  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.
3. Arete II Grzegorz Kubal zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:
Arete II Grzegorz Kubal
Biuro Handlowe
ul. Jagiellońska 2 B
38-400 Krosno

z dopiskiem „zwrot”
5. Koszty zwrotu towarów będą musieli ponieść Państwo, ich wysokość tych można oszacować na podstawie kosztu uprzedniego dostarczenia towaru do Państwa.
6. Ponosicie Państwo odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Koszyk
TWÓJ KOSZYK JEST PUSTY!
Nowości
1. Twierdza Przemyśl. Powstanie Rozwój Technologie  [wiecej...]  (78.00zł)
2. Marii Konopnickiej żarnowieckie lata  [wiecej...]  (28.00zł)
3. Graboszczanie. Kartki z dziejów zespołu obrzędowego i kapeli ludowej w Grabownicy Starzeńskiej 1963 2014  [wiecej...]  (42.00zł)
4. Tarnobrzeskie wspomnienia gimnazjalne  [wiecej...]  (23.00zł)
5. Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu. Dzieje i konserwacja  [wiecej...]  (41.00zł)
6. Maria Konopnica w Bronowie i Gusinie  [wiecej...]  (25.00zł)
7. Dwór ze Święcan  [wiecej...]  (58.00zł)
Polecamy
1. Przemyskie kamienice funkcje i sekrety budownictwa mieszczańskiego w Przemyślu  [wiecej...]  (18.00zł)
2. Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu. Dzieje i konserwacja  [wiecej...]  (41.00zł)
3. Dom drewniany w Polsce tysiąc lat historii  [wiecej...]  (50.00zł)
4. 600 lecie Grzegorza z Sanoka  [wiecej...]  (41.00zł)
5. Upominki od narodu  [wiecej...]  (35.00zł)
6. Zamek w Przemyślu  [wiecej...]  (35.00zł)
7. Acta scansenologica t. 10  [wiecej...]  (29.00zł)
NEWSLETTER
Jeżeli chcesz być powiadamiany o naszej ofercie i promocjach podaj swój adres mailowy:
* ponowne wpisanie adresu usuwa z listy

Strona główna | O nas | Regulamin zakupów | Pomoc | Napisz do nas | Administracja
Antykwariat Internetowy, e-Antykwariat.com.pl © 2006 Realizacja: www.it-bits.pl